kanch.blog

posted at 2015-06-14 19:04:14 +0000

互联网常用公共DNS地址

DNS是用来帮助用户在互联网上寻找路径,它在互联网的作用是把域名转换成为网络可以识别的IP地址。

目前国内电信运营商通过使用DNS劫持和DNS污染的方法,干扰用户正常上网,使得用户无法访问众多国外常用服务,因此我搜集了一些国内外的公共DNS服务器地址,供大家选择使用。

国外公共DNS服务器地址

Google Public DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4) //谷歌公共DNS服务器,强烈推荐.

OpenDNS (208.67.222.222, 208.67.220.220)

OpenDNS Family (208.67.222.123, 208.67.220.123)

V2EX DNS (199.91.73.222, 178.79.131.110)

Dyn DNS (216.146.35.35, 216.146.36.36) 

Comodo Secure (8.26.56.26, 8.20.247.20) 

UltraDNS (156.154.70.1, 156.154.71.1)  

Norton ConnectSafe (199.85.126.10, 199.85.127.10)

国内公共DNS服务器地址

OneDNS (112.124.47.27)  

OpenerDNS(42.120.21.30)  

aliDNS (223.5.5.5, 223.6.6.6)  

114DNS (114.114.114.114, 114.114.115.115)  

114DNS安全版 (114.114.114.119, 114.114.115.119)  

114DNS家庭版 (114.114.114.110, 114.114.115.110)  

Dns派:电信/移动/铁通 (101.226.4.6, 218.30.118.6)  

Dns派:联通 (123.125.81.6, 140.207.198.6)


最好的科学上网服务->西游:https://xiyou4you.com/r/?s=2219145© kanchzl AT kanchz DOT com

last updated on 2019-11-12 02:36:10 +0000